Evropska komisija predstavila ukrepe za zagotavljanje hitrega in ultrahitrega širokopasovnega dostopa v Evropi

Evropska komisija je sprejela tri akte, ki se med seboj dopolnjujejo ter olajšujejo vzpostavitev in uveljavitev širokopasovnega dostopa do interneta visokih in ultravisokih hitrosti v Evropski uniji. Akti obsegajo priporočilo Komisije o reguliranem dostopu do dostopovnih omrežij naslednje generacije (Next Generation Access – NGA), ki operaterjem telekomunikacij daje regulativno varnost in zagotavlja ustrezno ravnotežje med spodbujanjem naložb in zaščito konkurence, predlog sklepa o programu za politiko radiofrekvenčnega spektra, s katerim bi med drugim zagotovili, da je radiofrekvenčni spekter na voljo za brezžični širokopasovni dostop, in sporočilo o širokopasovnih povezavah, v katerem je opisano, kako najbolje spodbujati javne in zasebne naložbe v omrežja visokih in ultravisokih hitrosti.

S temi ukrepi bo Evropska unija lažje uresničila zaveze iz evropske digitalne agende in vsem Evropejcem do leta 2013 omogočila osnovni širokopasovni dostop do interneta, do leta 2020 pa hitri in ultrahitri širokopasovni dostop (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Kot je opisano v strategiji za pametno, trajnostno in vključujočo rast Evropa 2020 (glej IP/10/225), je izgradnja širokopasovne infrastrukture v Evropi bistvena za ustvarjanje novih delovnih mest in blaginjo.

Vir in več: Europa.eu , 20. september 2010