Brati, da nas ne bo pobralo

Zavod za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Eurydice Slovenija, CMEPIUS in Pedagoški inštitut so  25. in 26. oktobra na Brdu pripravili konferenco  o bralni pismenosti. Na njej je sodelovalo prek 600 vzgojiteljev, učiteljev z osnovnih, srednjih šol in visokih šol, knjižničarjev, raziskovalcev in drugih.

V uvodu so se spomnili pesnika Toneta Pavčka, njegovega pesniškega opusa in prizadevanja za slovenski jezik in branje, ki ga je duhovito ubesedil v misli »če ne bomo brali, nas bo pobralo«. Udeležence sta pozdravila minister Igor Lukšič, ki je duhovito opozoril na paradoks, da slabi rezultati v mednarodnih rezultatih praviloma pomenijo zmanjševanje denarja za to področje, in direktor ZRSŠ Gregor Mohorčič, ki je poudaril pomen vsepredmetnega in obšolskega zavzemanja za izboljšanje bralne pismenosti.

V frontalnih predavanjih je Isabelle De Coster predstavila študijo o bralni pismenosti v Evropi, Marko Stabej o posebnostih slovenskega jezikovnega položaja, Ljubica Marjanovič Umek o vlogi jezika in socialnih okoliščin za razvoj predbralnih zmožnosti, Astrid Roe o ukrepih za izboljšanje bralne pismenosti na Norveškem,  Janez Justin, Janez Bečaj, Ljudmila Ivšek in Tatjana Plevnik pa so predstavili dosežke slovenskih učencev na državnih in mednarodnih raziskavah in merjenjih znanja.

V tematskih skupinah so obravnavali razvoj komunikacijskih zmožnosti v vrtcu, učni načrt za pouk slovenščine, izkušnje iz mednarodnih projektov in raziskav, slovenščino kot učni jezik, otroke priseljencev v vzgojno-izobraževalnem procesu in vlogo knjižnice za razvoj bralne pismenosti.

Udeleženci so prejeli tudi zbornika Poučevanje branja v Evropi, ki ga je pripravila Eurydice in zbornik 65 prispevkov, ki jih je za konferenco na Brdu prispevalo 72 avtorjev iz Slovenije in tujine. Del prispevkov je bil predstavljen v plenarnem delu, dal v tematskih skupinah.

V delavnicah so bile izdelane smernice za izboljšanje bralne pismenosti in predlogi za pripravo nacionalne strategije.  Del nacionalne strategije je 40 slovenskih osnovnih šol že začelo uresničevati z lastnimi načrti za izboljšanje bralne pismenosti.


Konferenco so sočasno prek svetovnega spleta spremljali tudi v Avstraliji,
posnetke pa si je možno ogledati na naslovih  https://vox.arnes.si/p8n83p7w2lj/ in https://vox.arnes.si/p9ambojufiv/ .

Pisna gradiva konference so na voljo na spletni strani projekta