Tablični računalniki že v 1. razredu

V okviru projekta e-šolstvo so na Osnovni šoli Srečka Kosovela Sežana v 1. b razredu izvedli učno uro pri slovenščini z uporabo tabličnih računalnikov.
Učenci so v učni uri opismenjevanja obdelali učno enoto: »Skozi igro do pisanja«. Uporabljeno e-gradivo.

Učenci vstopajo v svet branja in pisanja postopoma, sistematično in individualizirano. Glede na svoje predznanje branja in pisanja ter razvite veščine, spretnosti in zmožnosti prehajajo postopoma skozi faze oz. dejavnosti začetnega opismenjevanja. Pomembno je, da učitelj na začetku šolanja preveri  pri vsakem učencu razvitost veščin za učenje branja in pisanja ter izdela individualni načrt razvijanja zmožnosti branja in pisanja.

In kako je potekala ura? Z delom so začeli vsi skupaj v jutranjem krogu, kjer jih je učiteljica motivirala z uvodno prebrano pravljico. Nato jih je povabila k delu po skupinah. V prvi skupini so učenci zapisovali vzorčke v male zvezke s črtami. Na Smartovi tabli so individualno nadaljevali z zapisom vzorca. V drugi skupini so učenci opisovali izžrebane slike na  kartončih. Poimenovali so prvi glas v posamezni besedi. V tretji skupini so bili učenci razdeljeni na dva dela.  4 učenci so imeli na razpolago tablične računalnike, ostali 4 pa so v računalniškem kotičku s pomočjo wii-ja reševali naloge za prvi glas. Ko so se vsi zvrstili so skupine zamenjali.

Učencem je bila ura zanimiva, težav z uporabo tabličnih računalnikov ni bilo. Pri delu so bili ves čas aktivni, veliko je bilo sodelovalnega učenja. Učencem je bila to »zanimiva igrica«. Navdušeni so bili nad zaslonom na dotik, saj niso potrebovali miške, tipkovnice, naloge pa so si lahko povečevali in zmanjševali. Ostala IKT oprema (Wii-naprava in I-tabla) je vsakodnevno  v uporabi v razredu in učencem ni več novost.

Razvijanje digitalne zmožnosti se povezuje z razvijanjem sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku. Digitalna zmožnost vključuje zavestno in kritično rabo IKT tehnologij. Raba sodobnih pristopov z novimi načini in oblikam dela pomembno pripomore k  kakovostnejšemu pouku.

Vabljeni k ogledu video posnetka.

Miranda Novak