Pomembni podatki o učenju in inovacijah z IKT po šolah v Evropi – 2011 (v slovenščini)

V slovenskem prevodu je izšla študija Pomembni podatki o učenju in inovacijah z IKT po šolah v Evropi – 2011.

Študija zajema podatke o dostopnosti računalnikov na domu in v šoli, o rabi interneta med učenci za zabavo in za šolsko delo, o pogostosti in načinih rabe opreme IKT pri pouku, o kompetenčnih pristopih v učnih načrtih, o metodah poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja s pomočjo IKT, pa tudi o tem, kako učitelje v različnih državah izobražujejo in usposabljajo za rabo IKT  in kateri učitelji se sploh ukvarjajo z izgradnjo informacijsko-komunikacijskih kompetenc pri učencih. Študija med drugim razkriva tudi podatke o opremljenosti šol in rabi IKT pri upravljanju v izobraževanju – o uvedbi e-dnevnikov in redovalnic, ter elektronskih evidenc.

Informacije  v študiji se nanašajo na podatke, ki so jih zbrale nacionalne enote Eurydice v 31 evropskih državah, vključeni so kazalniki različnih raziskav Eurostata, nacionalnih statističnih računov, ter rezultati mednarodnih raziskav za primerjavo učnih dosežkov učencev – TIMSS 2007 in PISA 2009. Poročilo zajema podatke o primarni (ISCED1) in sekundarnih (ISCED 2 in 3) ravneh splošnega izobraževanja. Referenčno leto za vse kazalnike Eurydice je šolsko leto 2009/2010.

Več>> Študija v celoti: Pomembni podatki o učenju in inovacijah z IKT po šolah v Evropi – 2011

Vir:

Študijo lahko prenesete v *.pdf formatu.

Related Files