Pravilna in kritična uporaba podatkov in informacij v VIZ, srečanje ravnateljev (M3)

Ravnatelji se srečujejo na številnih izobraževanjih, izpopolnjevanjih, modulih… Eden takšnih nosi oznako M3 in je tretji modul na poti k ravnateljevi e-kompetenci ali e-kompetentnem vodenju šole.

Na tokratnem, "Pravilna in kritična uporaba podatkov in informacij v VIZ" udeleženke in udeleženci:

  • razvijajo zmožnost načrtovanja, izvedbe, spremljanja in evalvacije lastnega profesionalnega razvoja,
  • analizirajo svoja močna in šibka področja oz. izdelajo profil osebnih strokovnih kompetenc,
  • oblikujejo dolgoročno vizijo lastnega profesionalnega razvoja ter iz nje izhajajoče kratkoročne profesionalne cilje,
  • oblikujejo zbirko svojih najpomembnejših dosežkov in uspehov in napravijo refleksijo nanje,
  • ločijo podatek od informacije,
  • izražajo svoje mnenje o primernem/varnem načinu dela z zbirkami podatkov,
  • uzavestijo potrebo po doslednem in pravilnem navajanju virov,
  • uporabljajo različne načine prikazovanja,objave, interpretacije podatkov in kritično presojajo njihovo uporabo.

Ogled celotnega modula je v:

Fotografije (foto: Drago Jovič) so iz srečanja na Zavodu Antona Martina Slomška, 12. junija v Mariboru.