Seminar: Sestavljam pisni preizkus v tretjem triletju

Pri predmetu matematika učitelji pisno preverjajo in ocenjujejo znanje dijakov. Udeleženci na seminarju razmislijo o svojih izkušnjah s sestavo pisnih preizkusov znanj. Izkušnje, ki jih imajo, in ki so jih pridobili v času svojega šolanja in poučevanja, bistveno vplivajo na sestavo pisnih preizkusov. Ob seznanjanju s teoretičnimi osnovami sestavljanja pisnih preizkusov ovržejo ali potrdijo svoje teorije. Učitelji morajo sestaviti pisni preizkus, ki bo vključeval različne tipe nalog na različnih taksonomskih stopnjah, upošteval standarde znanj in izbrati naloge, ki bodo preverjale različne cilje, zapisne v učnem načrtu ali katalogu znanj. Ker je pri pisnem preizkusu pomembna povratna informacija tako dijaku kot učitelju, se udeleženci seznanijo z načini in oblikami podajanja povratne informacije. Poseben poudarek je namenjen vrstam vprašanj, ki jih zastavljamo dijakom, še posebej vprašanjem, ki preverjajo razumevanje. Ker imajo učitelji veliko težav pri natančnem pisanju matematičnih besedil, smo uporabi jezika namenili posebno delavnico, kjer bodo na konkretnih primerih iskali napake in jih odpravljali. 

Skupinsko delo in aktivne metode dela omogočajo udeležencem medsebojno informiranje, izmenjavo izkušenj in mnenj.

Seminar je bil izveden na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru.

Foto: Drago Jovič