Vabilo za prispevke konference “Utrte poti vodijo v prihodnost”

Vabimo k sodelovanju vse, ki pri svojem delu na področju izobraževanja uporabljate informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) in vam to predstavlja izziv.

Sirikt 2013 bo namenjen prikazu standarda e-kompetentnega učitelja. Tematske steze in prispevki v njih zato izhajajo iz temeljnih e-kompetenc. Razvojno in raziskovalno delo ter rešitve, izobraževanja in primeri iz prakse bodo prikazani v skladu z opisom posamezne e-kompetence, posebna steza pa bo nosila naslov Izzivi. Želimo si, da bi konferenca pokazala skupno delo učiteljev, vzgojiteljev, ravnateljev in drugih strokovnih delavcev v medsebojnem spoznavanju dosežkov, v medpredmetnem in sodelovalnem duhu z veliko vzajemnega učenja.

TEMATSKE STEZE

Prispevki naj prikažejo, kakšne strategije, rešitve in spoznanja so nastali pri poučevanju in učenju ali vodenju šole/vrtca/dijaškega doma in na kakšen način merite njihovo učinkovitost. Osrednja pozornost naj bo namenjena vašim didaktičnim pristopom, načinom in organizaciji dela v razredu/učni skupini oz. na šoli. Današnji čas zahteva tudi večje odpiranje navzven in sodelovanje med šolo/vrtcem/dijaškim domom, učenci, starši in širšo skupnostjo, zato naj prispevki osvetlijo primere, kako je to npr. moč doseči tudi z ustrezno, kritično in varno rabo oblačne in druge tehnologije in kakšna je ta drugačnost. Prispevki naj izpostavijo spoznanja in kritični razmislek pri uporabi prikazanih rešitev ter poudarijo, kakšni so ob tem izzivi za naprej.

  • Kritično presojanje in izbiranje pripomočkov

Kako smiselno in kritično uporabiti strojno in programsko opremo, da ne bo sama sebi namen, ampak v podporo učno-vzgojnemu procesu in razvijanju tako digitalne kot tudi vseh ključnih vseživljenjskih kompetenc?

  • S sodelovanjem do znanja

Kako tehnologija in virtualna okolja omogočajo usvajanje in poglabljanje novih znanj s pomočjo učinkovitega komuniciranja in sodelovanja na daljavo z vsemi sodelujočimi v procesu izobraževanja?

  • S pravim izborom podatkov do dobre informacije

Kako se znajti v pestrosti raznovrstnih podatkov, ki nas vsak dan preplavljajo iz različnih virov, jih kritično ovrednotiti in preoblikovati v smiselno in uporabno informacijo?

  • Varno in etično omreženi

Kaj lahko storimo na področju etike in varnosti na spletu, ob možnih zlorabah otrok in mladih pri uporabi spletnih ali mobilnih tehnologij, kot tudi za pravno in etično nesporno objavo informacij?

  • Ustvarjanje in objavljanje

Kakšen vpliv imajo raznolika digitalna gradiva na poučevanje, učenje in znanje ter kakšna je drugačnost in inovativnost njihovega ustvarjanja, objave ter uporabe?

  • Učilna z IKT zidana

Kako se pri pouku z uporabo tehnologije osredotočiti na učečega se ter pri tem spodbuditi njegovo aktivno vlogo in doseganje taksonomsko višjih učnih ciljev, razvijanje zmožnosti vrednotenja, samovrednotenja in s tem trajnega znanja?

  • Izzivi

Kako se znajti v svetu pedagogike ena na ena, družabnih omrežij, vodenja šole v oblaku, kako razvijati medijsko pismenost in kako preživeti ob novoporajajoči tehnologiji?

Recenzentski odbor SIRikt 2013 bo ocenjeval prispele prispevke glede na naslednje kriterije: skladnost prispevka z usmeritvijo konference in navodili za prispevke, ustrezna opredelitev problema/teme, jasni temelji in teoretična ozadja, ustrezna metodologija, izpeljane ugotovitve/razprava, doprinos področju in navedba relevantnih virov.

Izbrane prispevke bo recenzentski odbor razvrstil v ustrezno obliko predstavitve na konferenci (plenarno predavanje, simpozijska predstavitev, kratka predstavitev, delavnica, plakat).

Vsak avtor lahko sodeluje z največ dvema prispevkoma (kot avtor in soavtor).

 

POMEMBNI DATUMI

  • Rok za oddajo prispevkov: 28. 1. 2013.
  • Rok za povratne informacije o uvrstitvi na konferenco in obliki predstavitve: 20. 3. 2013.

Več informacij: Uradna stran konference SIRIKT