E-seminarji za pouk geografije

V letošnji pomladi so se učitelji geografije najbolj udeleževali seminarjev za aktiviranje učencev in dijakov v spletni učilnici,  rabo naprav GPS ter geografskega informacijskega sistema.  Večino predavateljskega dela so prevzeli Mirsad Skorupan, Tatjana Kikec, Andrej Lenartič in Aleksander Jeršič.

Seminar Aktivirajmo  učence/dijake v spletni učilnici je postal zanimiv, ker so učitelji ugotovili, da spletne učilnice niso muha enodnevnica, ampak učno okolje, ki je sodobno, logika njegove rabe prenosljiva, olajša učiteljevo delo in ga razbremeni, učenci pa v učilnicah dosegajo cilje, ki so vezani tako na veščine in spretnosti informacijske tehnologije kot na predmetne veščine. Spletna učilnica tudi omogoča sprotno beleženje učenčevih dejavnosti in spremljanje njegovega napredovanja.

Najbolj zahteven se je udeležencem zdel seminar  Raba GIS za boljšo prostorsko predstavnost in nazornejši pouk geografije. Geografski informacijski sistem (GIS) je namreč vsebina, ki jo na fakultetah poučujejo šele zadnje desetletje. Zato so se skoraj vsi udeleženci z digitalnim arhiviranjem prostorskih podatkov in ustvarjanjem digitalnih zemljevidov srečali prvič. Vsi udeleženci pa so imeli težavo pri odločanju, koliko in kako prenesti te življenjsko nujne veščine v pouk ter ob tem balansirati med geografsko strokovnostjo in splošno izobraževalnostjo. 

Najbolj dinamičen je bil seminar Raba GPS pri pouku geografije – zajemanje prostorskih podatkov ter orientiranje v prostoru. Udeleženci so spoznavali geografskega psa slednika (GPS), z njim v pokrajini zajemali prostorske podatke, jih pretakali v računalnik  in nato risali zemljevide, poti in višinske prereze ter jih delili z drugimi udeleženci.