Ko zvezke in knjige zamenja iPad, pisala pa prsti…

Že leta opazujem, preizkušam in spoznavam, kako pomemben, uporaben in vpliven je potencial sodobne tehnologije v izobraževanju. Skrbno in preudarno sem se lotevala vključevanja IKT v pouk angleščine še v »starih časih«, ko so prevladovali PCji. Danes pa se že spogledujemo z mobilnimi napravami (tablicami, telefoni, iPodi), ki omogočajo ne le boljšo dostopnost glede na prostor in čas, pač pa tudi mobilnost in večjo individualizacijo pouka ter prijaznejši vmesnik z delom na dotik. Prav zaradi naštetega se nisem mogla upreti izzivu, da preizkusim uporabo iPada pri pouku angleščine na razredni stopnji v OŠ in v srednji šoli, čeprav že par let nisem več aktivna v razredu.

Primera se je bilo potrebno lotiti iz več vidikov od izbire teme in priprave gradiva za uro, iskanja in izbora iPad Appov primernih za izbrane učne teme, pridobivanja utreznega števila naprav za učence, okolja za skupno delo, pa vse do izvedbe v razredu in evalvacije. Da bi dosegli čimvečjo aktivnost in kreativnost učencev in dijakov so izbrani Appi različnih taksonomskih stopenj zahtevnosti omogočali poslušanje, gledanje, igranje didaktičnih igr, izdelavo animacij, oblikovanje miselnih vzorcev in omogočajo snemanje lastnih posnetkov, kar je neprecenljivo za pouk jezika.

Priprava ure angleščine v skupini podaljšanega bivanja 3. razred v OŠ Solkan je bil poseben izziv. Testirali naj bi možnosti, ki nam jih ponuja mobilna tehnologija za namen zgodnjega učenja jezika. Izbrana skupna učencev se po programu osnovne šole agleščine še ne uči, zato je bilo potrebno izbrati gradivo, ki je medpredmetno naravnano in otrokom blizu. Tema »Numbers from 1 to 10« je ponujala bogate možnosti za spoznavanje, raziskovanje, utrjevanje in ponavljanje obravnavane snovi. Pripravljene so bile interaktivne naloge na spletu, dosegljive učencem tudi od doma (Numbers 1-10).

Za dijake 2. letnika ekonomske gimnazije je bila izbrana tema »Travelling by air«, čemur je bil prilagojen izbor Appov in spletnih gradiv (Travelling by air).

Za sinhronizacijo iPadov v uvodnem delu ure je okolje Nearpod izkazalo za zelo primerno, saj omogoča vodeno delo pri pouku in interakcijo z učenci. Nearpod v prvi vrsti omogača sinhronizacjo mobilnih naprav, podajanje in deljenje gradiva, preverjanje znanja in spremljanje dela vseh udeležencev. Učitelj izdela prosojnice, v katere lahko vključi grafično popestrene bralne vsebine, albume slik, videe, spletne strani, sestavi kviz/test za preverjanje naučenega, izdela anketo za ugotavljanje interesov ali mnenj, doda pa tudi takoimenovano belo tablo, kamor učenci individualno pišejo ali rišejo. Učitelj pri pouku podaja učenecem posamezne prosojnice, ti jih na svojih tablicah berejo, pregledujejo, rešujejo in odgovarjajo na dano situacijo. Hkrati učitelj s svojega iPada kontrolira aktivnosti učencev, zbira rezultate samopreverjanja in anket, jih deli z učenci in spremlja njihove zaslone.

Sledila je le še izvedba pouka, ki je v vseh primerih (1 ura v OŠ in 4 ure v 2. letnikih) stekla gladko, učenci in dijaki so bili aktivni in ustvarjalni. Za zaključek smo izvedli evalvacijo (Socrative) izvedene ure, ki so jo izpolnili učenci in dijaki, ustno pa so mnenja izrazili tudi profesorji, ki so spremljali pouk.

Učenci in dijaki so pozitivno ocenili delo z iPadi, zdela se jim je zanimiva, jasna, dinamična, posebej so izpostavili pomen drugačnega načina učenja in vključevanja vseh v aktivnosti celotno učno uro. Vsi si želijo še podobnih ur. Profesorji so se strinjali, da je tak način dela pri pouku učinkovit.

Izvedbe smo snemali in pripravili nekaj video in slikovnega gradiva.

OŠ Solkan (Slo verzija)
Ekonomska šola (Slo verzija)
Slikovni utrinki

Več o tem lahko preberete v blogu (članek)