Zaključna konferenca ESS projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja

Konferenca je namenjena članom šolskih projektnih timov in ravnateljem šol v projektu, članom strateškega in operativnega tima ter pedagoškim svetovalcem za osnovno šolo.

Na konferenci želimo predstaviti empirične ugotovitve dvoletnega projekta; izmenjati znanje in izkušnje med šolami, skrbniki in eksperti (strokovnjaki za področje BP, didaktike, pedagoške psihologije, evalvacijo); spodbuditi nadaljnji strokovni razvoj, skladno s cilji projekta; dogovoriti se o nadaljnjem širjenju aktivnosti za razvoj bralne in drugih pismenosti, pa tudi za zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti in kakovostnega izobraževanja za vse učence.

Konferenca bo potekala v obliki plenarnih predavanj, delavnic, tematskih skupin ter tematskih panelnih diskusij.

Plenarne predstavitve:

  • Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja – zaključne ugotovitve projekta in načrti za naprej – dr. Fani Nolimal, vodja projekta, Zavod RS za šolstvo
  • Mišljenje in govor kot napovednika bralne pismenosti in znanja otrok: Socialna in kulturna perspektiva – dr. Ljubica Marjanovič Umek, Filozofska fakulteta v Ljubljani
  • Učna podpora specifičnim učnim skupinam – Marie Delaney, The learning Harbour/British Council
  • Kaj pa pisanje? (spodbujanje pisanja za razvoj bralne pismenosti) – dr. Nataša Potočnik, Zavod RS za šolstvo, OE Kranj
  • Ali je bralna pismenost dovolj za oblikovanje učenčevega smiselnega znanja z razumevanjem? – dr. Leopoldina Plut Pregelj, University of Maryland, College of Education
  • V labirintu bralnih učnih strategij: Kako naprej? – dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta v Ljubljani
  • Refleksije učiteljev na projekt skozi intervjuje s šolskimi fokusnimi skupinami – mag. Marjeta Doupona, Pedagoški inštitut, Ljubljana
  • Porazdeljeno (timsko) vodenje in učinkovito uvajanje sprememb – Franci Hočevar, Osnovna šola Spodnja Šiška, Ana Nuša Kern, Osnovna šola Preserje pri Radomljah

Pedagoški svetovalci Zavoda RS za šolstvo ter strokovnjaki/raziskovalci bralne pismenosti so udeležencem pripravili različne delavnice, kjer bodo poglobili tematiko, predstavljeno v plenarnem delu. Dobršen del konference bo namenjen predstavitvi primerov prakse, ki so jih razvili člani šolskih projektnih timov. Program prvega dne bomo sklenili z delavnico, na kateri bomo predstavili uporabo lestvice za spremljanje učnih dejavnosti, povezanih z bralno pismenostjo.

Konferenca bo 2. in 3. julija 2013, v hotelu MONS v Ljubljani.

Vir, prijava…: Zavod RS za šolstvo