Evropski listovnik

Stekel je dveletni projekt Elektronski listovnik učenca in učitelja.  Prijavljenih in razvoja željnih šol je bilo veliko, a žal jih v projektu lahko sodeluje le 14. Projekt je mednarodni, saj v njem sodeluje 13 partnerjev iz 7 držav; Slovenija, Ciper, Litva, Irska, Portugalska, Bolgarija. Avstrija. V Sloveniji projekt vodi Zavod RS za šolstvo. 

Prvo strokovno srečanje je bilo 26. junija na Osnovni šoli Polje v Ljubljani. Tanja Rupnik Vec, ki bo projekt vodila, ga je predstavila, potem pa v predavanju razložila taksonomijo e-listovnikov in sposobnost samouravnavanja – temeljne veščine razvojnega e-listovnika. V nadaljevanju so šolski timi in njihovi skrbniki – pedagoški svetovalci ZRSŠ – povedali, kaj pričakujejo od projekta in v delavnicah poskusili osmisliti eno od trditev: sprotna povratna informacija učencem omogoča soustvarjanje znanja; tudi če ne poznam predznanja učencev, lahko kakovostno načrtujem pouk; pomembno je, da učenci sodelujejo v vseh fazah učnega procesa; v znanje učenca usmerjeno pedagoško vodenje je velik napovednik kakovostnega pouka; kakovostno načrtovanje pedagoškega procesa je pogoj za kakovostno znanje učenca; e-listovnik spodbuja učinkovito učenje; e-listovnik krepi samozavest učencev; e-listovnik omogoča samorazmišljujoče  učenje. Rezultati delavnice so pokazali veliko mero inovativnosti, pronicljivosti in prodornosti ter pripravljenost učiteljev, da v projektu preskusijo pedagoško novost in usposobijo učence in dijake za načrtovanje,  spremljanje in (samo)vrednotenje učenja.

V popoldanskem delu sta škotski model formativnega spremljanja  in uresničevanje načel formativnega spremljanja pri pouku ter strategij za formativno spremljanje opisali ter z obilico življenjskih primerov podkrepili Ada Holcar Brunauer  in Leonida Novak. Za konec pa so se člani šolskih skupin s skrbnikom dogovorili o načinu sodelovanja in dokončnem šolskem programu.