Stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju v Sloveniji. Po poteku projekta še vedno pregled aktualnih raziskav na tem področju.

Projekt CRP je financiralo MInistrstvo za šolstvo in šport in Agencija za raziskovalno dejavnost, izvajali pa sta ga Fakulteta za družbene vede in Fakulteta za  naravoslovje in matematiko.

Trajal je od septembra 2008 do avgusta 2011. Izvajal je empirične raziskave s področja rabe IKT med učenci, učitelji, starši in šolskimi in zavodi. Spremljal pa je tudi druge relevantne raziskave na tem področju.

Po poteku projekta pa se na strani še naprej vzdržuje pregled aktualnih raziskav na tem področju.

CILJI PROJEKTA

  • Analiza vpliva IKT na spremembe programov, vlogo učiteljev, na didaktiko, organizacijo ipd., vključno z mednarodnimi primerjavami.
  • Analiza stanja in aktivnosti v šolskih zavodih glede uporabe IKT (vrtec, osnovna šola, srednja šola) z vidika didaktike in tudi z vidika odnosa do ovir, pričakovanj, organizacije, aktivnosti države ter infrastrukture.
  • Proučiti dejavnike, ki vplivajo na uporabo/neuporabo IKT v izobraževanju, tako pri učencih (vloga staršev, vrstnikov, spletnih socialnih omrežij ipd. ) kot tudi pri učiteljih (vpliv vodstva, organizacije, sistema, vzpodbud, nagrajevanja, ovir ipd.).

Povezava: