Pismo evropskim parlamentarcem glede uveljavljanja deklaracije o uvedbi programa šaha v izobraževalne sisteme

Skupina Šahovske zveze Slovenije, ki nudi Zavodu RS za šolstvo strokovno podporo pri uvajanju izbirnega predmeta šah v osnovno šolo, je decembra 2011 zaprosila slovenske člane Evropskega parlamenta, naj podprejo sprejem deklaracije o uvedbi programa šaha v izobraževalne sisteme v Evropski skupnosti.

Pred nekaj dnevi, poldrugo leto po sprejetju deklaracije, ki so jo slovenski člani podprli soglasno, jim je skupina poslala novo pismo, v katerem jih seznanja z novo oviro za uveljavljanje deklaracije v Sloveniji: pripravlja se sprejetje takšnega predloga Resolucije o nacionalnem programu športa in Nacionalnega programa športa za obdobje 2014-2023, v katerem javni interes za razvijanje odlik mišljenja in osebnosti s športom ni omenjen in ni upoštevan. V tem oziru predlog ni skladen z deklaracijo Evropskega parlamenta, iz katere je jasno razviden javni interes za razvijanje odlik mišljenja in osebnosti s športom (konkretno s šahom). V primeru sprejetja takšnega predloga bi bila vzpostavljena pravna podlaga za negativno diskriminacijo tistih športov, pri katerih ni v ospredju razvijanje gibalnih sposobnosti, ampak razvijanje odlik mišljenja in osebnosti.

Uveljavljanje deklaracijebi bilo s tem lahko onemogočeno ali vsaj zelo oteženo. Strokovna skupina je storila vse kar je mogla, da bi neljubi potek dogodkov preprečila: vložila je predlog, da se akti pred sprejemanjem uskladijo z deklaracijo Evropskega parlamenta, pripravila predlog konkretne dopolnitve besedil in začetno strokovno ter podatkovno podlago za uveljavljanje priporočil deklaracije v Sloveniji.  Skrbi jo, da to ne bo zadoščalo.


Vir: