Učne težave pri matematiki in slovenščini – izziv za učitelje in učence (konferenca)

Zavod RS za šolstvo organizira 15. novembra 2013, od 9. do 18. ure, v Hotelu MONS, Pot za Brdom 4, Ljubljana konferenco Učne težave pri matematiki in slovenščini – izziv za učitelje in učence.

Konferenca je organizirana v okviru projekta Zavoda RS  za šolstvo  Podpora učiteljem pri izvajanju prilagoditev učencem z učnimi težavami pri matematiki in slovenščini.

Konferenca je namenjena učiteljem razrednega pouka, predmetnim učiteljem matematike in slovenščine, svetovalnim delavcem osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom ter vodstvenim  delavcem  in drugim strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem in raziskovalcem s področja vzgoje in izobraževanja.

Namen konference je osvetliti vlogo učencev in učiteljev pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav ter oblikah pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki in slovenščini, omogočiti udeležencem, da nove ideje in izkušnje ter znanja uporabijo za refleksijo lastne poučevalne prakse.

Predavatelji bodo skozi plenarna predavanja, predstavitve in skozi delavniško obliko dela predstavili  udeležencem strokovni pogled na identifikacijo učnih težav ter udejanjanje oblik pomoči učencem z učnimi težavami iz različnih zornih kotov teorije in prakse ter poskušali konceptualno razjasniti dileme in odgovoriti na posamezna vprašanja, ki se povezujejo z učnimi težavami učencev. Različni vidiki tako zastavljene konference se odražajo v posameznih prispevkih avtorjev  in se nanašajo na tematska področja:

  • Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav pri učencih
  • Procesi in oblike pomoči učencem z učnimi težavami
  • Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri matematiki
  • Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri slovenščini
  • Spremljanje procesa učenja in vrednotenje dosežkov
  • Učitelj in učenec kot soustvarjalca

V plenarnih prispevkih bodo predavatelji spregovorili o nekaterih  ključnih problemih pri prepoznavanju in odkrivanju učnih težav na področju slovenščine in matematike v osnovni šoli, o  implementaciji Pet-stopenjskega hierarhičnega modela prepoznavanja in pomoči učencem z učnimi težavami, o posledicah dolgoročnih učinkov šolskega neuspeha, nekatere vidike učne diferenciacije glede učinkovitosti pridobivanja matematičnih znanj v homogenih in heterogenih učnih skupinah idr. Blok plenarnih predavanj bo zaokrožen  s predstavitvijo koncepta  soustvarjanja učenja in pomoči v delovnem odnosu. 

Popoldanske predstavitve,  dopolnjene s primeri iz  prakse, bodo  osrediščene na učne težave pri matematiki, slovenščini oz. na širše dejavnike, ki vplivajo na šolsko uspešnost: na  kognitivne, socialne in emocionalne  dejavnike.

Related Files