Delavnice za strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov

Območna enota Ljubljana Zavoda RS za šolstvo v šolskem letu 2014/2015 ponuja vsem strokovnim delavcem enote brezplačne delavnice z aktualnimi vsebinami. Delavnice bodo potekale na sedežu OE, Dunajska 104, Ljubljana, v učilnici vsak ponedeljek od 14. do 17. ure.

Na delavnice se prijavite na povezavi: http://www.zrss.si/prijava/delavnice-OELJ.asp

Termini in vsebina

ponedeljek,
13.10.2014
ob 14. do 17. ure
Večjezičnost in večkulturnost
Dejavnosti, ki aktivirajo obstoječe znanje jezikov in kultur otrok in učencev, ozaveščajo njihovo večjezikovno in večkulturno zmožnost.
Izvajalka: Mag. Liljana Kač
Strokovni delavci vrtcev in šol
ponedeljek, 20.10.2014
ob 14. do 17. ure
Pogovor po branju
Udeleženci  bodo doživeli branje kot motiv za dejavnost ter ozavestili  pomen vsakodnevnega branja kot priložnost za spodbujanje jezikovnih zmožnosti otroka.
Izvajalka: Urška Stritar
Strokovni delavci: vrtcev, razredni učitelji
ponedeljek,
3.11.2014
ob 14. do 17. ure
Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s podporo bralno učnih strategij
udeleženci se bodo seznanili z gradniki sporazumevalne zmožnosti  pri slovenščini kot učnem predmetu in učnem jeziku. Poudarek bo  na poznavanju in praktični uporabi bralno učnih strategij.
Izvajalka: Mag. Mojca Poznanovič Jezeršek
Strokovni delavci: Učitelji slovenščine in drugih predmetov
ponedeljek,
10.11.2014
ob 14. do 17. ure
Kako razumemo razumevanje pri učencih?
Udeleženci delavnice na osnovi lastne izkušnje oblikujejo kriterije razumevanja, izmenjajo strokovne poglede na zahtevano kakovost odgovorov učencev in  učinkovite pristope za celostno razumevanje besedila.
izvajalci: Urška Margan in Mihaela Kerin
Učitelji osnovne šole
ponedeljek, 17.11.2014
ob 14. do 17. ure
Kako učiti učence analizirati, vrednotiti in oblikovati lastne argumente
Udeleženci se bodo seznanili z različnimi strategijami razvijanja kritičnega mišljenja pri pouku.
izvajalci: Dr. Tanja Rupnik Vec
Strokovni delavci osnovnih in srednjih šol
ponedeljek, 24.11.2014
ob 14. do 17. ure
Ali znamo poslušati in postavljati močna vprašanja?
Udeleženci bodo spoznali nekaj temeljnih prvin aktivnega poslušanja in postavljanja močnih, ciljno naravnih vprašanj.
izvajalci: Dr. Brigita Rupar
Strokovni delavci vrtcev in šol, ravnatelji
ponedeljek, 1.12.2014
ob 14. do 17. ure
Digitalno branje pri NAMA
Kdaj in kako beremo digitalno? Se digitalno branje razlikuje od branja tiskanih gradiv? Je mogoče uspešno izobraževati učence (za naravoslovje, matematiko in življenje) ne da bi vključevali digitalno branje?
izvajalci: Amela Sambolić Beganović in Andreja Bačnik
Učitelji matematike in naravoslovnih predmetov OŠ in SŠ
ponedeljek, 15.12.2014
ob 14. do 17. ure
Podpora gibanja pri razvijanju bralnih zmožnosti
Udeležencem bodo predstavljene  možnosti smiselnega vključevanja gibalnih dejavnosti pri razvijanju brane pismenosti.
izvajalci: Nina Markun Puhan
Razredni učitelji, športni pedagogi
ponedeljek, 22.12.2014
ob 14. do 17. ure
Branje na razredni stopnji
Udeleženci bodo pridobili vpogled v razvoj bralnih zmožnosti učencev. Poskusili bodo različne bralne dejavnosti za razvijanje fonološkega zavedanja, besedišč, bralnega razumevanja in BUS.
izvajalci: Mojca Dolinar in Mihaela Kerin
Učitelji razrednega pouka
ponedeljek,
5.1.2015
ob 14. do 17. ure
Kako brati rezultate NPZ in kako iz njih ugotoviti bralno pismenost učencev.
Cilj delavnice je  premakniti razumevanje rezultatov NPZ od sumativnega k formativnemu.
izvajalci: Igor Lipovšek
Strokovni delavci  osnovnih šol
ponedeljek,
12.1.2015
ob 14. do 17. ure
Spodbujanje metakognitivnih zmožnosti predšolskih otrok v vrtcu
Cilj je poglobiti znanja o pomenu spodbujanja metakognitivnih zmožnosti pri otrocih.
izvajalci: Mag. Janja Cotič Pajntar in Nives Zore
Strokovni delavci vrtcev in učitelji 1. Razreda OŠ
ponedeljek,
19.1.2015
ob 14. do 17. ure
Vloga vzgojitelja pri spodbujanju zgodnje pismenosti v vrtcu
Cilj je ozaveščati vlogo vzgojitelja pri spodbujanju in spremljanju porajajoče se pismenosti v vrtcu.
izvajalci: Nives Zore in mag. Janja Cotič Pajntar
Strokovni delavci vrtcev in učitelji 1. Razreda OŠ
ponedeljek, 2.2.2015
ob 14. do 17. ure
Vloga, pomen in uporabne možnosti t. i. (s)likovno-vizualne, umetniške in pismenosti za ustvarjalnost, pri dejavnosti in pouku vseh predmetov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.
Cilj je spoznati osnove teh pismenosti; zagledati njeno uporabnost in nujnost v vzgojno-izobraževalni praksi; razmišljati, zakaj je te vrste pismenost nadvse pomembna vsebina v vzgoji in izobraževanju.
izvajalci: Mag. Marjan Prevodnik
Strokovni delavci vrtcev, šol, dijaških domov in vzgojnih zavodov
ponedeljek, 16.2.2015
ob 14. do 17. ure
Od motivacije do razumevanja in uporabe besedila
Cilji je seznaniti se z elementi sociokulturnega modela razvijanja pismenosti; ugotavljati razlike in prednosti med zunanjo in notranjo motivacijo; seznaniti se z načini in pristopi, ovirami ter pričakovanimi dosežki.
izvajalci: Marija Sivec
Učitelji OŠ
ponedeljek,
2.3.2015
ob 14. do 17. ure
Učenje z učbenikom
Poudarek delavnice bo na izboru učbenika in strategij uporabe pri pouku in samostojnem učenju bioloških vsebin. Posvetili se bomo težavam učencev pri samostojni rabi učbenikov in drugih učnih gradiv, s poudarkom na razumevanju in povezovanju slikovnega in besedilnega dela učbenika.
izvajalci: Saša Kregar in mag. Minka Vičar
Učitelji biologije in naravoslovja
ponedeljek,
9.3.2015
ob 14. do 17. ure
Pomanjkljivosti  v zgodnjem bralnem razumevanju
Cilje je poglobiti znanje o dejavnikih, ki vplivajo na razumevanje prebranega, seznaniti se z različnimi primeri vaj, didaktičnimi  igrami in tudi strategijami za izboljšanje bralnega razumevanja.
izvajalci: Mag. Darinka Ložar
Učitelji razrednega pouka
ponedeljek,
23.3.2015
ob 14. do 17. ure
Izbrane dejavnosti z IKT za pouk kemije, ki vključujejo BP
V delavnici bomo izpeljali in analizirali dejavnosti za pouk kemije, osredotočene na učenca/dijaka, ki temeljijo na
IK tehnologiji.
izvajalci: Mag. Andreja Bačnik
Učitelji kemije in naravoslovja in ostali
ponedeljek, 30.3.2015
ob 14. do 17. ure
Bralna in informacijska pismenost pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku
Udeleženci bodo s pomočjo konkretnih nalog spoznali osnovne principe informacijske pismenosti in načine, kako jo razvijati pri učencih skozi dejavnosti, ki hkrati uresničujejo tudi cilje pouka tujih jezikov.
izvajalci: Alenka Andrin
Učitelji tujih jezikov
ponedeljek, 13.4.2015
ob 14. do 17. ure
Spodbujanje bralne pismenosti pri učenju s slikovnimi viri
Udeleženci bodo spoznali različne vidike in ravni bralne pismenosti ter kako jo lahko spodbujamo pri delu s slikovnimi viri pri pouku zgodovine in drugih družboslovnih predmetov.
izvajalci: Mag. Vilma Brodnik
Učitelji zgodovine in  družboslovnih predmetov
ponedeljek, 20.4.2015
ob 14. do 17. ure
Pomen predmeta gospodinjstvo pri spodbujanju bralne in drugih pismenosti za mladega pismenega potrošnika
Udeleženci delavnice bodo na osnovi prikazanih dejavnosti spoznali osnovne načine, ki  pripomorejo k izboljšanju pismenosti s posebnim poudarkom na področju vzgoje mladega potrošnika.
izvajalci: Irena Simčič
Učitelji gospodinjstva in drugih predmetov
ponedeljek, 4.5.2015
ob 14. do 17. ure
Kako pri pouku brati zemljevide
Cilj je razmisliti, katero kartografsko pismenost je potrebno razvijati v osnovni šoli.
izvajalci: Igor Lipovšek
Učitelji osnovne šole
ponedeljek, 11.5.2015
ob 14. do 17. ure
Sociološka analiza teksta
Cilji je sociološka analiza in interpretacija različnih vrst tekstov, povezovanje s temeljnimi sociološkimi koncepti.
izvajalci: Tanja Popit
Učitelji sociologije in družboslovja v gimnazijah in srednjem strokovnem izobraževanju
ponedeljek, 18.5.2015
ob 14. do 17. ure
Uporaba leposlovne literature (zgodovinski roman) pri pouku zgodovine
Cilj je s pomočjo izbranih odlomkov iz zgodovinskih romanov nadgrajevati znanje otrok in spodbujati njihovo vedoželjnost.
izvajalci: Vojko Kunaver
Učitelji zgodovine v osnovnih in srednjih šolah
ponedeljek, 25.5.2015
ob 14. do 17. ure
Vloga umetnosti v vzgoji in izobraževanju
Cilj je na podlagi likovnih izdelkov (svojih in otroških) bodo udeleženci spoznali razsežnosti, ki jih ima likovno ustvarjanje na druga predmetna področja in na psihofizični razvoj otroka in mladostnika.
izvajalci: Mag. Natalija Kocjančič
Ciljna skupina: Učitelji vseh predmetnih področij

POMEMBNO: na delavnico prinesite svojo napravo (prenosni računalnik ali tablico).

Če imate vprašanja pišite na  brigita.rupar@zrss.si

Zemljevid: OE Ljubljana, Dunajska 104, Ljubljana,

zemljevid_dunajska104

Dunajska 104, Ljubljana

Objavil/-a:
Ocena:
1 Zvezdica2 Zvezdici3 Zvezdice4 Zvezdice5 Zvezdic (5 votes, average: 3,40 out of 5)
Loading...