Je mogoče omožiti bralno pismenost z MIS?

V Ljubljani je na Zavodu RS za šolstvo 29. junija potekal seminar Doseganje (minimalnih) standardov pouka geografije s pomočjo bralnega razumevanja, na katerem se je zbralo 29 učiteljev. Namen seminarja je bil spoznati pomen minimalnih standardov (MIS) za pouk – kaj je učitelj dolžan in kaj naj od učencev/dijakov pričakuje, spoznati vlogo MIS pri načrtovanju pouka, preveriti, kako učenci/dijaki MIS dosežejo z branjem in učbenikom. Cilji seminarja so bili:

  • razmišljati o šolskih dilemah (vsebina – cilj; proceduralni (procesni) – vsebinski – odnosni cilj; cilj – standard – pričakovani dosežek);
  • ugotavljati, kako MIS pomaga učitelju in kako ga ovira;
  • razmišljati o taksonomijah in raznovrstnosti nalog;
  • pogovarjati se o osmišljanju ocenjevanja ob besedilu;
  • izdelati naloge za preverjanje (MIS) z besedilom/učbenikom;
  • vrednotiti naloge – kateri cilj, standard, dosežek preverjajo in kako;
  • komunicirati v spletni učilnici;
  • olajšati si ocenjevanje.

V predavanju je dr. Anton Polšak nanizal raznovrstne tipe in vrste nalog, ki preverjajo kakovost znanja. Posebej se je zaustavil pri taksonomiji, ni pa preskočil nalog, ki preverjajo količino, hitrost odgovarjanja in odgovarjanje ob različnih učnih sredstvih ali v pokrajini.

V delavnicah so udeleženci naredili nabor nalog, testov, preverjanj znanja, ki so bili vezani na črkovno, grafično, slikovno, tabelarično… besedilo. Pri tem so se udeleženci držali bodisi načela od lažjega k težjemu in posamičnega k širšemu bodisi načela od bistva sporočila k globljim problemom. Označili so, kaj se jim zdi raven MIS, katere naloge pa sežejo prek njih.

Ob koncu je beseda tekla tudi o drugih učiteljskih izzivih – uniformiranosti učnih priprav; dolžnosti stenografskega beleženja ustnega ocenjevanja; medpredmetnega povezovanja; jesenskih izobraževanj za učitelje; pričakovanega znanja učencev in dijakov; v mnenja in stališča zavitih zahtev sodelavcev, pedagoških svetovalcev, staršev in inšpektorjev.

Zanimivost, ki jo je razkril seznam udeležencev programa je, da šole vse manj plačujejo kotizacijo in si jo plačujejo učitelji sami.

V drugi polovici leta čakajo geografe prostorska delavnica v Mirnu, študijska srečanja, e_učbeniki, tabor DUGS Dve smeri oblikovanja testov_od konkretnega k splošnemu in od celostnega k podrobnostim Preden nas povratna informacija zaskrbi, moramo vedeti ali je nekaj ugotovitev, mnenje, priporociilo, predlog ali sklep oziroma ukrep Nekatere dejavnosti, ki jih lahko preverjamo pri pouku geografije