Celostno urejanje voda in pouk geografije – ob Vipavi

Miren je 3. in 4. julija gostil dvodnevno srečanje geografov. Glavni cilj srečanja je bil ponuditi razvojne rešitve kraju, ki ga pogosto prizadenejo poplave. Po terenskem raziskovanju so se udeleženci zbrali v prostorih Občine Miren z občinskimi svetniki in predstavniki društev in organizacij, ki imajo  svojo dejavnost vezano na vodni in obvodni svet, v prihodnosti pa bi radi sodelovali v razvoju krajev ob Vipavi.

Župan Mavricij Humar je orisal občinske razvojne potrebe. Mitja Bricelj je s praktičnimi primeri pokazal razvojne možnosti porečja Vipave in njene ponudbe v lokalnem, območnem, meddržavnem in evropskem okviru. Florjana Ulaga je ob predstavitvi poplavne ogroženosti prikazala, katere posege omogoča zakonodaja in mednarodni dogovori. Peter Frantar je poudaril lokacijsko izjemnost Mirna na stiku krasa in rečne doline ter možnost za vključevanje zgodovinskih korenin kraja v turistično ponudbo. Jože Papež s primeri orisal, kako se ureja vodotoke s tradicionalnimi in sonaravnimi načini. Posebej je izpostavil kranjsko steno.

Branko Pavlin je nanizal želje učencev 6., 7. in. 9. razreda OŠ Miren: ob Vipavi pričakujejo kopališča, čolnarne,  opazovalnice ptic, sprehajališča, drevorede, zaščito pred poplavami. Ključno besedo pa so dobili navzoči občani, ki so vsak s svojega vidika opisovali pretekle uspehe in napake rečnega urejanja ter povedali, kako si življenje ob vodi predstavljajo v prihodnosti.

Oba dneva so se raziskovanja udeležili tudi učitelji. Ugotavljali so, kako je možno najsodobnejšo čistilno napravo med Mirnom in Vrtojbo vključiti v pouk predmetov in v naravoslovne dneve. Po drugi strani pa so ugotavljali, kako cilje učnega načrta geografije, ki so povezani z rabo pokrajine, umestiti v pouk o domači pokrajini in s tem učence in dijake narediti odgovorne državljane, ki jim ni vseeno, kaj bo z njihovimi kraji in planetom v prihodnosti.

Gradbišče čistilne naprave med Vrtojbo in Mirnom

Konfliknost rabe v poplavnem pasu Pejsaž ob Vipavi Pogovor na občini Miren 4 Pogovor na Občini Miren 5 Pogovor na Občini Miren1 Pogovor na Občini Miren2 Pogovor na Občini Miren3 Pohlevna reka se dvigne tudi za 6 metrov Samoiniciativni krajani Orehovelj so v gramoznici naredili športni park