Če se znam učiti …… znam vse!

Projekt Učenje učenja stopa v zadnje leto. Gre za triletni ciklus dejavnosti srednjih šol. Temeljni namen je dijake usposobiti za učenje – vsepredmetno in vseživljenjsko veščino. Prve šole so v projektu sodelovale v letih 2010 – 2013. Uspešnost projekta in povpraševanje šol sta Zavodu RS za šolstvo narekovala, da projekt ponovi za novih deset šol. Začeli so leta 2013 in bodo končali letos.

V javnosti je bolj opažen tisti del projekta, ki poteka v obliki razvojne dejavnosti šolskih timov, obiskov pedagoških svetovalcev ZRSŠ na šolah in devetih celodnevnih usposabljanjih za člane šolskih timov. Vendar je ključno tisto, kar poteka na šolah, kjer  so generator dejavnosti šolski timi, ki jih z mislijo na potrebe celotne šole vodi šolski svetovalni delavec. Torišče učenja učenja je pri predmetnem pouku in na posebnih usposabljanjih dijakov, ki so namenjena temu, da bi se lažje, bolje in več naučili; nekatere šole pripravijo celo tabore, kjer dijaki spoznavajo učne veščine.

Predzadnje izobraževanje za šestnajst šol je bilo 16. januarja v Biotehniškem centru NakloCvetka Bizjak, ki projekt vodi, je pripravila zadnje napotke sodelujočim učiteljem, postavila pa je tudi organizacijsko-dokumentni okvir za pisne prispevke učiteljev. Poudarila je tudi pomen ospoznavanja (metakognicije) za dijakovo samoreguliranje. Brigita Rupar je v predavanju in delavnici učitelje usmerjala v oblikovanje vprašanj, ki učiteljem pomagajo, da preverijo, kako se dijaki učijo in kako razumejo učne cilje in vsebine. Za izziva sta ji bili tudi stališči, da dijakom učitelji po vprašanju pustimo premalo časa za razmislek in da bi tudi dijaki pri pouku morali spraševati

Delavnice so udeležence predmetno povezale. Izmenjali so si izkušnje za takšen pouk, ki bi dijake opiral pri (samostojnem) učenju. Predstavili so tudi svoj razvojni načrt – svojo pot pri prehodu iz predavateljskega v učni pouk. Če je bilo potrebno, so se v pogovor vključili pedagoški svetovalci. Učitelji naj bi spomladi oblikovali primer dobrega pouka in razvojni načrt  na tako pregleden in splošen način, da bi omogočal objavo v zborniku ali v predmetnih pedagoških revijah.

Tviter: #učenje #učenja

naklo_090456 naklo_090515 naklo_090550 naklo_090623