Uńćenje bralnega razumevanja je stalna in vsepredmetna dejavnost.

Osnovna Ň°ola Jurija Vege¬†Moravńće je pripravila¬†redno ńćetrtletno sreńćanje v okviru projekta za spodbujanja bralne pismenosti. Dejavnost poteka¬†drugo leto in vanjo je vkljuńćenih 10 Ň°ol iz ljubljanske obmońćne enote ZRS҆.

Za glasbeni uvod so¬†poskrbeli¬†domańći zbor pevk in instrumentalistov. UdeleŇĺence je pozdravila ravnateljica NuŇ°ka Pohlin Schwarzbartl. Osrednji vsebinski prispevek je bilo¬† plenarno predavanje Cvetka Bizjak z naslovom Kompleksne bralno uńćne strategije. Med strateŇ°kim, povrŇ°inskim in globinskim uńćenjem se je osredotońćila na slednje. Poudarila je¬† zasluge uńćiteljev, Ň°ol in ZRS҆ za uspeh v mednarodni raziskavi PISA. Zakljuńćila je z nizom praktińćnih primerov za zaznavanje razlońćkov med celostnim in analitińćnem spoznavanjem in jih vezala na zglede iz uńćenja razlińćnih predmetov.

Po odmoru so se udeleŇĺenci razdelili v tri delavnice. Andreja Vavpetińć in SaŇ°a Igrec (O҆ Moravńće)¬†sta predstavili opismenjevanje s fonomimińćno metodo.¬†Alenka Andrin in ¬†Mihaela Kerin (ZRS҆) sta razloŇĺili, kako podpreti uńćenca na poti do boljŇ°ega razumevanja prebranega besedila.¬†Igor LipovŇ°ek, pedagoŇ°ki svetovalec za geografijo, pa je na Ň°tirih primerih demonstriral razumevanje preverjanja geografskih slikovnih sporońćil, ki so primerna za pouk vsakega predmeta; s poudarkom na branju zemljevidov, saj se ravno izteka mednarodno leto zemljevidov.

Povzeto po spletni strani ZRS҆

img_6103¬†Glasbeni nastop uńćencev O҆ Jurija Vege.

img_6112¬†NuŇ°ka Pohlin Schwarzbartl,¬†ravnateljica.

img_6114¬†O globinskem uńćenju je predavala Cvetka Bizjak.

img_6115¬†UdeleŇĺenci popoldanskega usposabljanja za bralno pismenost.