Kaj početi z rezultati mednarodnih raziskav znanja TIMSS in PISA

Konec leta 2016 so bili sproščeni mednarodni rezultati dveh mednarodnih raziskav, v katerih je sodelovala tudi Slovenija – IEA TIMSS in OECD PISA. Prva se je usmerila na matematično in naravoslovno pismenost učencev 4. in 8. razreda ter dijake zaključnih gimnazijskih letnikov, druga na matematične, naravoslovne in bralne kompetence 15-letnikov. Obe raziskavi sta, poleg merjenja spoznavnih dosežkov učencev in dijakov, preverjali tudi stališča učencev, staršev in učiteljev..

Zato je Pedagoški inštitut  14. februarja pripravil celodnevno metodološko srečanje o tem, kako naj izvajalci šolskega razvoja uporabijo rezultate merjenj v praksi.

Sedem tujih in domačih raziskovalcev je predstavilo različne vidike in možnosti za uporabo mednarodnih raziskav. Nastopili so David Rutkowski (Univerza v Oslu), Plamen Mirazchiyski (Pedagoški inštitut), Leslie Rutkowski (Univerza v Oslu), Barbara Japelj Pavešić (Pedagoški inštitut), Gašper Cankar (Državni izpitni cnter),  Klaudija Šterman Ivančič (Pedagoški inštitut), Mojca Štraus (Pedagoški inštitut). Z zanimivimi vprašanji, komentarji in razpravami so se vključevali tudi udeleženci.

Ključna sporočila srečanja je povzela Eva Klemenčič in povabila na inštitutove  spletne strani, kjer je veliko uporabnih podatkov obeh raziskav.

10 Udeleženci so z zanimivimi vprašanji usmerjali tok razprave.

11 Udeleženci so prišli s fakultet, ministrstva, šol in drugih javnih zavodov.

12eva Eva Klemenčič je odprla metodološko srečanje.

13david David Rutkowski je primerjal raziskave PISA, TIMSS in PIRLS ter šolske odločevalce vprašal, kaj jim je pri rezultatih raziskave pomembno: dosežki učencev ali mesto, ki ga država zasede.

14leslie Leslie Rutkowski je razgrnila množico možnih interpretacijskih težav, ki jih lahko prinese prestavljanje testnih nalog iz enega kulturnega okolja v drugega.

15plamen Plamen Mirazchiyski: Bolj ko so jasne učiteljeve zahteve, raje imajo učenci matematiko.

16barbara3 Barbara Japelj Pavešić: Ker Slovenija ne bo več plačevala raziskave TIMSS, ne moremo oblikovati ekspertne skupine, ki bi ovrednotila rezultate in oblikovala razvojne smernice. 16gasperimg_6347 Gašper Cankar: Primerjava rezultatov TIMSS in uspešnosti na maturi ponuja možnost razmisleka, ali se dijaku bolj splača opravljati maturo iz matematike na višjem ali nižjem nivoju.

17klaudijaimg_6354  Klaudija Šterman Ivančič: Trendi in ozadenjski dejavniki dosežkov slovenskih 15-letnikov v raziskavi PISA.

18mojcaimg_6361 Mojca Štraus: V Sloveniji obstajajo pomembne regionalne razlike v pismenosti.

19 Srečanja so se udeležili tudi gosti s Hrvaške.