Bistvena sta inovativnost in proaktivnost učiteljev

Učitelj. Foto Unsplash

Mednarodni vrh o učiteljskem poklicu (ISTP 2020), ki so ga letos organizirali vlada Španije, OECD in mednarodna zveza sindikalnih združenj strokovnih delavcev v izobraževanju, se je 2. junija zaradi krize COVID-2019 odvijal preko videokonference. Tema ISTP 2020 so bile vključujoče politike in prakse poučevanja med krizo covid-19 in po njej, piše na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Razprava je bila letos usmerjena predvsem v to, kako se s partnerskim sodelovanjem soočati z učinki krize na šolsko izobraževanje, kako ovrednotiti ustvarjalnost, ki so jo spodbudile izredne razmere v poučevanju in učenju, šla pa je tudi v smeri možnosti za odpiranje izobraževalnih virov in okolij prek meja.

Slovenija je v svojem prispevku, ki ga je posredovala OECD, poudarila, da so slovenski učitelji in učiteljice svoje delo v času epidemije covid-19 opravili odlično. Kriza je zelo okrepila tudi sodelovanje med vsemi deležniki v vzgoji in izobraževanju. Prizadevali smo si, da bi bili procesi kolikor mogoče sodelovalni. Vsak je poskušal doprinesti najboljše, kar lahko: vedno v skrbi za čim manj tveganj in v dobro vseh učencev.

Za izboljšanje pristopov izobraževanja na daljavo

Kriza je pokazala na določene šibkosti naših izobraževalnih sistemov, je pa tudi poudarila bistveno vlogo učiteljev, njihovo odličnost, inovativnost in proaktivnost. Slovenski učitelji poročajo o tem, kako so kritične situacije okrepile sodelovanje in delo v skupnostih s kolegi: to je gotovo nekaj, kar velja ponesti s seboj tudi v prihodnje.

Slovenija bo gradila na pripravi dolgoročnejših strateških usmeritev, vključno z ukrepi za izboljšanje pristopov izobraževanja na daljavo, s poudarkom na varnem in spodbudnem učnem okolju. Proces prenove sistema kariernega razvoja učiteljev in ravnateljev sledi tem ciljem in hkrati gradi na izkušnjah učiteljev.

Slovenija v različne vidike digitalnega in odprtega izobraževanja  vlaga že od osamosvojitve in skrbi za izobraževanje učiteljev v tej smeri. Na voljo je mnogo dobrih praks, gradiv in orodij, ki smo jih pripravljeni deliti tudi mednarodno. Novo ustanovljeni Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco, ki deluje  pod okriljem UNESCO in ima sedež v Sloveniji, bi lahko doprinesel k temu.

Oktobra Vrh spretnosti 2020

Zelo pomembno bo vzpostaviti merila kakovosti za izobraževanje na daljavo, vključno z vidiki, kot so dobro počutje in pravice na spletu. Povezovanje in sodelovanje mednarodnih organizacij in držav pri tem je zato izrednega pomena.

Slovenija je udeležence Mednarodnega vrha o učiteljskem poklicu še seznanila, da bo v sodelovanju z OECD oktobra letos gostila Vrh spretnosti 2020, ki se bo prav tako virtualen. Namenjen bo razpravi o strategijah spretnosti za svet po krizi. Želimo si spodbuditi razpravo o odgovorih in vizijah za vseživljenjsko učenje in politike spretnosti v luči trenutne krize, kakor tudi o možnih smereh za prihodnost, ki pozivajo k večji skrbi za trajnost, zdravje in dobro počutje vseh.