Zbiranje predlogov za študijo o izobraževanju na daljavo

Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Obstoječe raziskave o izobraževanju na daljavo pri nas so bile opravljene na vzorcih sodelujočih, ki ne zagotavljajo nacionalne reprezentativnosti. Vanje je bilo težje vključiti neodzivne učence. Vir: Pixabay

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javno povabilo za zbiranje predlogov za izvedbo nacionalne evalvacijske študije. Njen naslov je Evalvacija poteka in učinkov izobraževanja na daljavo v času epidemije COVID-19 na ravneh osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja z vidika doseganja učnih ciljev in standardov znanja ter z vidika socialno-čustvenega odzivanja.

Trajala bo 12 mesecev.

Utemeljitev študije

V lanskem šolskem letu so se 16. marca, zaradi epidemije, zaprle vzgojno-izobraževalne organizacije. Izvajanje izobraževanja je prešlo na daljavo, ki je trajalo do začetka junija.

V začetku šolskega leta 2020/2021 je vzgojno-izobraževalni proces sprva potekal običajno, a so se zaradi drugega vala epidemije zavodi ponovno zaprli 26. oktobra. Po novem letu so se vrtci, osnovne in srednje šole postopoma začele odpirati. Pojutrišnjem pa za sedem dni spet prehajajo v izobraževanje na daljavo.

V času prvega zaprtja so bile narejene nekatere analize učinkov tovrstnega izobraževanja. Nakazovale so, da vzgojno-izobraževalno delo v tem obdobju ni dosegalo enakih rezultatov kot delo na običajen način, učenci in dijaki pa verjetno niso dosegali enakih ravni znanja kot pred tem. Prav tako je bilo opaziti spremembe socialno-čustvenega doživljanja in odzivanja.

O učinkih tovrstnega izobraževanja je na podlagi nacionalnih in mednarodnih analiz mogoče postaviti hipotezo, da nastajajo primanjkljaji na učnem področju in spremembe v socialno-čustvenem odzivanju učencev in dijakov, ki bi lahko imele dolgoročne negativne posledice. Mednarodni viri navajajo hipoteze, da je upad znanja večji za mlajše učence ter ranljive skupine, še posebej tiste z učnimi težavami.

Cilj študije

S predlagano študijo želijo dobiti informacije o poteku in učinkih izobraževanja na daljavo za ravni osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja.

Na podlagi analize stanja je treba načrtovati sistemske kompenzacijske ukrepe, ki bi prispevali k intenzivnejšemu zmanjševanju neenakosti, za katero predvidevajo, da se je v tem času še povečala.

Pomembni vidiki

 • identifikacija učinkov izobraževanja na daljavo na doseganje z učnimi načrti predpisanih ciljev in standardov znanja;
 • identifikacija učinkov izobraževanja na daljavo na socialno-čustveno doživljanje in odzivanje;
 • identifikacija učinkov izobraževanja na daljavo na blagostanje strokovnih delavcev;
 • priprava predlogov prioritetnih sistemskih kompenzacijskih ukrepov;
 • identifikacija primerov dobrih praks in uspešnih inovacij v podporo pripravi predlogov sistemskih kompenzacijskih ukrepov;
 • priprava priporočil za dolgoročnejšo izobraževalno politiko za nadaljnje vključevanje dobrih praks in uspešnih inovacij.

Naloge izvajalcev

 • zasnova vprašalnikov za zbiranje podatkov v relevantnih populacijah;
 • vključitev instrumenta prioritizacije nabora kompenzacijskih ukrepov, ki jih bodo pripravili javni izobraževalni zavodi;
 • zasnova vzorcev in izvedba zbiranja podatkov na reprezentativnih vzorcih relevantnih populacij;
 • izvedba analiz podatkov, vključujoč oceno realizacije učnih ciljev in doseganja standardov znanja po predmetnih skupinah in ravneh izobraževanja;
 • priprava poročila o rezultatih študije;
 • priprava priporočil za sistemske kompenzacijske ukrepe.

Časovni roki

Rok za prijavo je do 21. aprila, do 12. ure. Poslati jo je treba na Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNO POVABILO – EVALVACIJSKE ŠTUDIJE«.

Preliminarno poročilo s priporočili za kompenzacijske ukrepe potrebujejo do konca avgusta 2021.

Zaključno poročilo se pričakuje ob koncu časovnega poteka evalvacijske študije, torej čez eno leto.

Finančna sredstva, namenjena za izvedbo študije, znašajo 50.000 evrov.

Uporabne povezave

ZRSŠ: Izobraževanje na daljavo v času epidemije Covid-19

Inštitut RS za socialno varstvo: Življenje otrok v času koronavirusa

UL Filozofska fakulteta, Oddelek za andragogiko in pedagogiko: Raziskava med ravnatelji in svetovalnimi delavci

Publikacija: Verjeten vpliv epidemije na izobraževanje

Odziv visokega šolstva na pandemijo

Izobraževanje na daljavo – izkušnje za prihodnost

Zbornik: Korona in vrtec

Poročilo: Pouk za priseljence v času karantene

Med prvim valom za ekranom po šest ur

Kako motivirati učence pri izobraževanju na daljavo?