Računalništvo in informatika za vse


Skupina RINOS meni, da je naša skupna odgovornost do naslednjih generacij ta, da jim nemudoma zagotovimo pridobivanje temeljnega znanja RIN v obliki samostojnega obveznega predmeta računalništvo in informatika. S tem jim bo omogočeno polno in ustvarjalno življenje v digitalni dobi, ki bo enakovredno življenju njihovim vrstnikom v svetu. Le na ta način si bodo zagotovili socialno varnost ter s tem širše blagostanje družbe.

V nasprotnem primeru lahko pričakujemo ad-hoc odzivanje na zahteve okolja (kot se je zgodilo v trenutni korona situaciji) ter povečano socialno razslojevanje in neenake možnosti otrok, saj bodo izobrazbe za digitalno sedanjost deležni zgolj otroci, ki jim jo bodo lahko plačali starši v dodatnem izobraževanju, oziroma tisti, katerih starši bodo uspeli otroke vpisati v izbirne predmete, ko/če jih bo posamezna šola sploh ponudila. 

V poročilu skupine RINOS je ugotovljeno, da računalniških vsebin ni v obveznem predmetniku osnovne šole, v srednješolskem izobraževanje pa le v gimnazijskem programu v obsegu 70 ur. Študija je pokazala, da Slovenija zaostaja za razvitimi državami, saj celotne generacije učencev ne pridobivajo temeljnih znanj računalništva in predlaga uvajanje obveznega pouka računalništva in informatike. 

V oktobru 2019 je skupina RINOS ministru predstavila okvirni rokovnik in postopkovnik, po katerem bi slovenski učenci in dijaki prišli do omenjenega predmeta do leta 2023 ali 2024. Gradivo je bilo predstavljeno na skupnem sestanku direktorjema CPI in ZRSŠ.

Člani skupine RINOS imamo glede na naš mandat dolžnost opozoriti ministrstvo na prepočasno in premalo ambiciozno izvajanje ukrepov ter na potrebo po izrecni omembi uvedbe obveznega predmeta računalništvo in informatika v celotni vertikali ISCED 1-3. Slednje je nujen korak, da omogočimo slovenskim učencem poglobljen dostop do znanj RIN.

Skupina RINOS v skladu s svojim mandatom ponuja pomoč in poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da dopolni NOO tako, da:

  1. takoj pristopi k oblikovanju in umestitvi samostojnega obveznega predmeta, ki bo učencem in dijakom omogočil dostop do temeljnih znanj RIN, kot so sedaj že dostopna njihovim vrstnikom v EU in širše;
  1. nemudoma pripravi programe nadaljnjega strokovnega izobraževanja iz temeljnih vsebin RIN za učitelje ter v sodelovanju s pedagoškimi fakultetami ustrezno nadgradi študijske programe in
  2. vključi skupino RINOS/strokovnjaka s področja računalništva in informatike v delo Delovne skupine za spremljanje procesa priprave izhodišč za posodobitve izobraževalnih programov s prenovo učnih načrtov.

Vabimo vas, da obiščete spletno mesto http://racunalnistvo-in-informatika-za-vse.si/, s katerim želimo ozavestiti javnost o pomembnosti RIN.

Prispevek: Vili Krajnc, član RINOS in ROID na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica


RINOS (strokovna delovna skupina MIZŠ za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo)

Delovna skupina RINOS I je bila imenovana 17. 8. 2016, z nalogo, da pripravi analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter pripravo študije o možnih spremembah v osnovni in srednji šoli.

Delovna skupina RINOS II je bila imenovana 31. 3. 2019, z nalogo pripraviti akcijski načrt za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo, njegovo izvedbo in spremljanje.