dr. Maja Makovec Brenčič

Klepet je končan. Spodaj lahko pregledate izbrana vprašanja in odgovore.

Nazaj na seznam klepetov
Moderator: Pozdravljeni v današnjem klepetu. Z nami je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.
dr. Maja Makovec Brenčič: Dobrodošli v naši klepetalnici, Maja
ŠOS: Pozdravljeni, zanima nas, kako to, da so z Razpisom za vpis v srednje šole že predvidena tudi mesta za vajence, čeprav Zakon o vajeništvu še ni bil sprejet? Hvala za odgovor in lep pozdrav, ŠOS in DOS
dr. Maja Makovec Brenčič: Gre za poskus, ki je sprejet na podlagi Pravilnika o posodabljanju vzgojno izobraževalnega dela. Obenem že teče postopek za obravnavo zakona v Državnem zboru.
Mateja Rozman Amon: Zanima me zakaj so pri razpisu "Prva zaposlitev na podrocju VIZ" vedno izkljucene ljudske univerze in s tem mlade andragoginje in pa kdaj bodo ljudske univerze kot edini javni zavodi, ustanovljeni za izobrazevanje odraslih vkljucene v javno mrezo? Kdaj bodo ljudske univerze kot edini javni zavodi, ustanovljeni za izobrazevanje odraslih vkljucene v javno mrezo – morda se bodo potem na ta način lažje približale pravilom na razpisih?
dr. Maja Makovec Brenčič: Prvi korak za ureditev položaja ljudskih univerz smo izvedli s spremembo ZOFVI junija 2016. Na tej osnovi smo pristopili tudi k pripravi zakona o izobraževanju odraslih, ki bo jasno opredelil tudi vlogo ljudskih univerz na tem področju. V decembru smo že opravili pogovore s strokovno javnostjo, predvidoma v februarju bomo predlog zakona objavili na e-demokraciji.
Tatjana: Pozdravljeni, kako vidite prihodnost glede obveznega drugega tujega jezika v osnovni šoli?
dr. Maja Makovec Brenčič: Podpiram uvedbo obveznega drugega tujega jezika v osnovni šoli, o tem že tečejo razprave s strokovno javnostjo.
primorc: Kdaj bo nov razpis Popestrimo šolo? Ali boste prihodnjič spremenili pogoje razpisa, saj se večina šol ni mogla prijaviti ravno zaradi pogojev ( 6 ur dejavnosti dnevno, samo 1 zaposlen in podobno …)?
dr. Maja Makovec Brenčič: V letu 2017 je načrtovan še en razpis. Glede pogojev razpisa bomo skušali najti še druge rešitve, vendar v okviru začrtanih pogojev EU. Do sedaj smo na podlagi tega razpisa zaposlili že 188 učiteljev.
Ernest: Spoštovani, zanima me, kdaj so predvidene aktivnosti v zvezi s sistemskim reševanjem delovnega mesta spremljevalec gibalno oviranih otrok. Imam že večletne delovne izkušnje iz tega področja in poznam situacijo tudi pri kolegih. Žal smo spremljevalci tipična oblika prekarcev v javnem sektorju. Izredno nedorečena je naša vloga v V-I, delovne naloge … Opravljamo razna dela, za katere nismo usposobljeni (npr. aktivnosti delovne terapije) in za naše delo ne obstaja poklicna kvalifikacija, izobraževanja ipd. Hvala!
dr. Maja Makovec Brenčič: V letošnjem letu bomo na MIZŠ pripravili razpis iz kohezijskih sredstev za 200 spremljevalcev. Obenem pa že potekajo sistemski razmisleki, kako tudi zakonodajno izboljšati vaš položaj.
Bojana Potočnik: Spoštovani, zanima me, kaj konkretnega ste na MIZŠ sprejeli v okviru vseh analiz, forumov in delovnih skupin, ki ste jih ustanovili, glede sprememb 2. tujega jezika in NPZ? In še, kako boste letos plačali popravljalce NPZ glede na to, da je bil dogovor s Svizom podpisan le za pretekli 2 leti. Hvala za konkretne odgovore in lep pozdrav
dr. Maja Makovec Brenčič: Na podlagi analiz in opravljenega dela delovnih skupin pripravljamo predlog spremembe ZOŠ, tako na področju tujega jezika kot izvajanja NPZ.
diana: zanima me, zakaj je za vzhodno regijo na voljo samo devet mest za prvo zaposlitev. mi praktično nimamo možnosti.
dr. Maja Makovec Brenčič: Razmerje med vzhodom in zahodom je bilo določeno vnaprej v korist vzhodne regije. Razpis poteka v več fazah, v prvih je bilo več mest razpisanih za vzhodno regijo.
Športnik: Kdaj bo sprejet zakon o športu?
dr. Maja Makovec Brenčič: Zakon je že v parlamentarnem postopku, predvidoma bo obravnavan na seji DZ v mesecu marcu.
Sunday roast: Ali ni že čas za moške kvote v šolstvu?
dr. Maja Makovec Brenčič: Hm, zanimivo 🙂
marko: Zadnje mednarodne raziskave v znanju učencev so pokazale, da smo sicer po dosežkih dobri, da pa so slovenski učenci slabo motivirani. Kaj boste storili, da bo slovenski šolski sistem bolj privlačen za mlade?
dr. Maja Makovec Brenčič: Na nekaterih področjih (naravoslovje, fizika, matematika) naši učenci po zadnjih mednarodnih primerjavah (TIMSS, PISA) primerjavah izkazujejo odlične dosežke. Še vedno se tudi umeščamo med države, ki jih mednarodne institucije ocenjujejo kot tiste, v katerih je izobra
dr. Maja Makovec Brenčič: izobraževalni sistem kakovosten in uspešen. Ob tem pa je vsem nam izziv ne le, kako ohraniti visoke dosežke in kakovost sistema, ampak tudi kako spodbuditi mlade za večjo motivacijo pri učenju. Temu vsled že usmerjamo tudi različne projekte, podprte z evropskimi sredstvi, tako na področju opolnomočenja učiteljev, odprih učnih okolij idr.
Vilma: Zanima me, kaj ste že uredili od tistega, kar vam je naložilo računsko sodišče glede obveznih ur prisotnostih na le nekaj osnovnih šolah in o ur, ki jih na vse mogoče načine opravljamo slovenski učitelji? Hvala in en prav lep dan vam želim.
dr. Maja Makovec Brenčič: MIZŠ je že pripravilo izhodišča za pogajanja s sindikati. Njihov začetek je predviden v februarju.
Mojca Vaupotič: Kdaj bo del učnega načrta pri predmetu etika v 8.razredu vključeno tudi učenje o drugačnosti? Kdaj bo MIZŠ tudi uradno in finančno podprlo projekt Zveze Sonček so.p. "Korak k Sončku", ki ga že izvaja vrsta vrtcev, šol in srednjih šol vrsto let? Kdaj bodo imeli vsi otroci ne glede na svoje intelektualne sposobnosti možnost šolanja v svojem šolskem okolišu in šolski sistem ne bo več storilnostno naravnan? Za odgovore se že v naprej zahvaljujem! In ja kot mama otroka s PP, vključenega v redno šolanje, še vedno ostajam prepričana, da je to edina in najboljša možnost!
dr. Maja Makovec Brenčič: Poročje etike je vključeno v predmet Državljanska, domovinska vzgoja in etika. Področju tudi sicer namenjamo skrb v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev ter razvojnih projektov, financiranih iz kohezijskih virov. Z različnimi aktivnostmi si tudi prizadevamo, da šola omogoča otrokom razvoj talentov in zmanjševanja družbene neenakosti. Npr. na področju bralne pismenosti se je v zadnjih mednarodnih primerjavah izkazalo, da so otroci, ki so prej dosegali najnižje ravni znanja, najbolj napredovali. Področju vključevanja otrok s posebnimi potrebami bomo v tej finančni perspektivi namenili mnogo več sredstev kot v pretekli. Nekateri razpisi so že objavljeni (npr. mreža strokovnih centrov), drugi do konca leta (npr. spremljevalci).
Xena: Do kdaj predvidevate, da bodo učitelji lahko učili tudi predmete, za katere nimajo ustrezne izobrazbe?
dr. Maja Makovec Brenčič: V skladu z zakonom do konca šolskega leta 2017/18.
Nataša: Smo že včlanjeni v CERN? Dajte malo bolj resno pristopiti k temu, saj je zelo pomembno ne samo za znanstvenike ampak tudi za gospodarstvo!
dr. Maja Makovec Brenčič: K aktivnostim na področju CERN-a smo pristopili zelo resno, tudi z namenom večjega vključevanja gospodarstva in povezovanja gospodarstva z raziskovalno-znanstvenim svetom. V aktivnosti so že vključene zbornice, MGRT in visokotehnološka podjetja. Ratifikacija sporazuma, ki mora biti opravljena v DZ, je v teku.
Marin: Spoštovana ministrica, kakšne nagrade so predvidene za vajence po novem Zakonu o vajeništvu? Ali mora delodajalec po koncu vajeniške prakse zaposliti vajenca? V vsakem primeru pa pohvale za zakon, ki bo po mojem mnenju dvignil zaposljivost mladih in povezal šole in podjetja. Lp, Marin
dr. Maja Makovec Brenčič: Najnižja nagrada določena z zakonom je: za 1. letnik 250 EUR, 2. letnik 300 EUR ter 3. letnik 400 EUR. Znesek se ne šteje v družinske prejemke. Zaposlitev po končanem usposabljanju ni obvezna, verjamem pa, da bo veliko mladih tudi na ta način našlo svojo zaposlitev.
Moderator: Ministrica bo odgovorila še na zadnje vprašanje.
Jana: Pozdravljeni! Zanima me kdaj bomo mi, ki smo stari več kot 29 let, dobili možnost opravljanja pripravništva in posledično strokovnega izpita? Kdaj bo izšel razpis za nas? Enostavno za nas profesorje ne vidim več prihodnosti. Za odgovor se Vam vnaprej zahvaljujem.
dr. Maja Makovec Brenčič: Še v tem letu je predvidenih več razpisov brez starostne omejitve. Gre za projekte, kot so Popestrimo šolo, Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij, Podjetnost idr.
dr. Maja Makovec Brenčič: Hvala vsem za zanimiva vprašanja, do kmalu, Maja
Moderator: Hvala vsem za sodelovanje. O naslednjem klepetu vas bomo pravočasno obvestili. Lep pozdrav,
Nazaj na seznam klepetov